linuxea:白话容器之CPU与内存资源限制测试(25)

marksugar
2019-01-18 / 0 评论 / 3,358 阅读 / 正在检测是否收录...

配置

在前面了解了容器之CPU与内存资源限制概述,我们进行简单的资源限制测试
我们下载lorel/docker-stress-ng测试
docker-58.png

我们在dockerhub上选择latest版本拉取到本地

[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ docker pull lorel/docker-stress-ng
Using default tag: latest
latest: Pulling from lorel/docker-stress-ng
c52e3ed763ff: Pull complete 
a3ed95caeb02: Pull complete 
7f831269c70e: Pull complete 
Digest: sha256:c8776b750869e274b340f8e8eb9a7d8fb2472edd5b25ff5b7d55728bca681322
Status: Downloaded newer image for lorel/docker-stress-ng:latest
 • memory

可以使用 docker run --name stress --rm lorel/docker-stress-ng --help查看帮助

 -m N, --vm N       start N workers spinning on anonymous mmap
 (-m N,- vm       N启动N个工作人员在匿名mmap上旋转)
 --vm-bytes N       allocate N bytes per vm worker (default 256MB)
 (--vm-bytes       N为每个vm worker分配N个字节(默认为256MB) )

我们先对内存进行压测

使用-m 指定配置大小为256m,而后使用 --vm 2 ,一个vm的默认是256M,压测观测下

[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ docker run --name stress --rm -m 256m lorel/docker-stress-ng --vm 2 
stress-ng: info: [1] defaulting to a 86400 second run per stressor
stress-ng: info: [1] dispatching hogs: 2 vm

观测内存的使用情况

[root@linuxEA-145 ~]$ docker top stress
UID         PID         PPID        C          STIME        TTY         TIME        CMD
root        12685        12670        0          11:52        ?          00:00:00      /usr/bin/stress-ng --vm 2
root        12716        12685        0          11:52        ?          00:00:00      /usr/bin/stress-ng --vm 2
root        12717        12685        0          11:52        ?          00:00:00      /usr/bin/stress-ng --vm 2
root        12799        12717        70         11:52        ?          00:00:00      /usr/bin/stress-ng --vm 2
root        12810        12716        5          11:52        ?          00:00:00      /usr/bin/stress-ng --vm 2

可以使用docker stats stress,内存最多使用在限制内的大小

[root@linuxEA-145 ~]$ docker stats stress


CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT  MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
3b96828e471a    stress       0.00%        255.9MiB / 256MiB  99.95%       712B / 42B     2.36GB / 20.5GB   5

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT  MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
3b96828e471a    stress       137.67%       255.8MiB / 256MiB  99.92%       712B / 42B     2.53GB / 21.8GB   5

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT  MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
3b96828e471a    stress       137.67%       255.8MiB / 256MiB  99.92%       712B / 42B     2.53GB / 21.8GB   5

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT  MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
3b96828e471a    stress       139.01%       255.8MiB / 256MiB  99.91%       712B / 42B     2.69GB / 23GB    5

可以看到这个内存一直在使用达99%

 • cpu

我们在验证下CPU

限制使用2核心,也就是最多使用200%,运行8个进程使用(无论起多少进程,只有2核心分配)

请注意,这样的限制只能使用2个cpu,那就意味着0-3的cpu任何两个都会被使用,并不固定在那一颗CPU
[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ docker run --name stress --rm --cpus 2 lorel/docker-stress-ng --cpu 8
stress-ng: info: [1] defaulting to a 86400 second run per stressor
stress-ng: info: [1] dispatching hogs: 8 cpu

使用docker top stress观测,8个进程已经运行

[root@linuxEA-145 ~]$ docker top stress
UID         PID         PPID        C          STIME        TTY         TIME        CMD
root        32201        32185        0          14:19        ?          00:00:00      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32232        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32233        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32234        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32235        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32236        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32237        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32238        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8
root        32239        32201        25         14:19        ?          00:00:01      /usr/bin/stress-ng --cpu 8

而CPU最多使用200

[root@linuxEA-145 ~]$ docker stats stress

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       200.05%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       200.05%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       199.37%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       199.37%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       200.50%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       200.50%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
d4b2a1641d67    stress       200.10%       18.77MiB / 3.848GiB  0.48%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS

假如我们没有限制,将会跑近400%,也就是全部资源被使用

当然,也可以指定运行在那一颗之上。

比如,限制运行在0,2上

这样--cpuset-cpus 0,2 只会运行在0,2不会运行在其他的CPU核心上。
[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ docker run --name stress --rm --cpuset-cpus 0,2 lorel/docker-stress-ng --cpu 8
stress-ng: info: [1] defaulting to a 86400 second run per stressor
stress-ng: info: [1] dispatching hogs: 8 cpu

仍然在限制内

[root@linuxEA-145 ~]$ docker stats stress

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
21537336658b    stress       200.76%       21.71MiB / 3.848GiB  0.55%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
21537336658b    stress       200.76%       21.71MiB / 3.848GiB  0.55%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
21537336658b    stress       200.29%       21.71MiB / 3.848GiB  0.55%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
21537336658b    stress       200.29%       21.71MiB / 3.848GiB  0.55%        0B / 42B      0B / 0B       9

而后我们在宿主机查看top,0,2cpu已经跑满,说明限制是ok的

[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ top
top - 14:25:02 up 85 days, 23:51, 4 users, load average: 2.37, 3.31, 3.04
Tasks: 167 total,  9 running, 91 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu0 : 99.3/0.3  100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ]
%Cpu1 :  0.7/0.7   1[||                                                 ]
%Cpu2 : 100.0/0.0  100[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]
%Cpu3 :  1.0/1.0   2[||                                                 ]
KiB Mem : 29.4/4034596 [|||||||||||||||||||||||||||||                                    ]
KiB Swap: 1.9/4190204 [||                                                 ]

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND                                                                                                 
 582 root   20  0  6924  2444  620 R 25.2 0.1  0:04.17 stress-ng-cpu                                                                                              
 590 root   20  0  6924  2444  620 R 25.2 0.1  0:04.16 stress-ng-cpu                                                                                              
 583 root   20  0  6924  3960  620 R 24.9 0.1  0:04.16 stress-ng-cpu                                                                                              
 584 root   20  0  6924  3960  620 R 24.9 0.1  0:04.16 stress-ng-cpu                                                                                              
 585 root   20  0  6924  2444  620 R 24.9 0.1  0:04.16 stress-ng-cpu                                                                                              
 587 root   20  0  6924  2444  620 R 24.9 0.1  0:04.16 stress-ng-cpu               
 • --cpu-shares共享

那如果是共享的方式就不同了

共享的方式--cpu-shares,在没有使用的时候都会被吃掉,如果有其他的容器运行则分配给别人
[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ docker run --name stress --rm --cpu-shares 1024 lorel/docker-stress-ng stress --cpu 8
stress-ng: info: [1] defaulting to a 86400 second run per stressor
stress-ng: info: [1] dispatching hogs: 8 cpu

只运行一个容器的时候,CPU 400%

[root@linuxEA-145 ~]$ docker stats stress

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       399.67%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       399.67%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       400.42%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        0B / 42B      0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       400.42%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        0B / 42B      0B / 0B       9

我们在运行一个容器,也做限制为512

[root@linuxEA-145 /data/harbor]$ docker run --name stress1 --rm --cpu-shares 512 lorel/docker-stress-ng stress --cpu 8
stress-ng: info: [1] defaulting to a 86400 second run per stressor
stress-ng: info: [1] dispatching hogs: 8 cpu

在来观测此前运行一个容器时候的stress,现在已经掉到266%左右

[root@linuxEA-145 ~]$ docker stats stress

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       265.84%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       267.23%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       267.23%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
dc3c61506fb9    stress       265.52%       17.14MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B      

而stress1的使用是133%

[root@linuxEA-145 ~]$ docker stats stress1

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
2db9d935886c    stress1       133.23%       17.16MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
2db9d935886c    stress1       132.16%       17.16MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
2db9d935886c    stress1       132.16%       17.16MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       9

CONTAINER ID    NAME        CPU %        MEM USAGE / LIMIT   MEM %        NET I/O       BLOCK I/O      PIDS
2db9d935886c    stress1       133.08%       17.16MiB / 3.848GiB  0.44%        1.07kB / 42B    0B / 0B       

CPU资源被两个容器动态瓜分

在资源紧张的情况下,可以调整--oom-kill-disadble禁用被kill,和--oom-score-adj调整优先级来尽量避免优先被kill

0

评论

博主关闭了所有页面的评论